Rząd planuje konfiskować mienie Polaków i zadłużać państwo bez opamiętania – zmiana Konstytucji RP.

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Propozycje zmian Konstytucji w Projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk numer 2263 z dnia 7. kwietnia 2022 roku), w tym po zmianach w Komisji Nadzwyczajnej na posiedzeniach 26 stycznia, 9 i 21 lutego, 8 marca oraz 12, 20 i 27 kwietnia 2023 roku (druk numer 3180), są bezprawne, naruszają obowiązujące przepisy Konstytucji RP i przepisy prawa unijnego, są niepotrzebne, ryzykowne i rażąco naruszają interes Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.

Propozycja zmiany art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu nieograniczone zadłużanie Polski poza parlamentarną kontrolą, co w szybkim tempie doprowadzi Rzeczpospolitą Polską do utraty płynności finansowej kraju oraz utraty suwerenności w wyniku spłaty długów majątkiem krajowy. Z kolei wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 234a skutkować będzie rażącą dyskryminacją Polaków we własnym kraju poprzez bezprawne pozbawianie ich osobistych majątków, bez odszkodowania, jedynie na podstawie domniemania urzędników administracyjnych, bez postępowania sądowego, Zapis taki otwiera drogę do przekazywania bezprawnie przejętych majątków Polaków obywatelom innych krajów, dotkniętych działaniami zbrojnymi. Proponowane zatem zmiany Konstytucji są rażąco sprzeczne z art. 1, art. 4, art. 5, art. 21, art. 31 ust. 2 i ust. 3, art. 46, art. 64 i art. 32 Konstytucji RP oraz z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz.U.2004.90.864/2), który również zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na państwową przynależność.

Z głębokim oburzeniem należy wyraźnie zakomunikować i nagłośnić fakt, iż Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk numer 3180) w proponowanym art. 234a ust. 1 zawiera podstępnie i celowo zmienioną treść: „majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania”, podczas gdy, w poselskim pierwotnym projekcie ustawy o zmianie Konstytucji (druk numer 2263) była treść: „majątek osób fizycznych, niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania”.

Reprezentant wnioskodawców, minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie planowanych zmian w Konstytucji niekonstytucyjnych przepisów, zamierza w rażący sposób dyskryminować Polaków w ich własnym kraju, co jest niebywale kuriozalnym dążeniem, a jednocześnie chce gloryfikować obywateli przybyłych z innych krajów i przekazywać im bezprawnie przejęte osobiste majątki Polaków.

W związku z powyższym, należy wyraźnie podkreślić iż działania Posłów, Senatorów, członków rządu oraz Premiera czy Prezydenta popierające i wspierające legislację takich zapisów prawa są jawnym przekroczeniem ich uprawnień z rażącym naruszeniem Konstytucji, art. 1 Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz art. 4 Władza zwierzchnia należy do Narodu.

Co możesz zrobić? Zobacz wideo:

Wzór pisma (sprzeciw) do pobrania:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera, aby być zawsze na bieżąco z naszymi wiadomościami!

Przeczytaj naszą politykę prywatności w celu zaznajomienia się z Twoimi prawami.

11 thoughts on “Rząd planuje konfiskować mienie Polaków i zadłużać państwo bez opamiętania – zmiana Konstytucji RP.

 1. dla czego ten pan mówi tak rozwlekle – dla czego ie przejdzie odrazu do meritum – ktrótko, jasno i klarownie

 2. E-maile w oryginalnym dokumencie mają kropkę na końcu adresu. Sprawdziłem na stronie Prezydenta i oczywiście tam kropki nie ma. Podaję poprawny email.

  e-mail: listy@prezydent.pl

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,

  e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

  Proszę poprawić i uaktualnić dokument do pobrania. Inaczej większość ludzi tego nie zauważy i wyśle błędny email i oczywiście nie dotrze to do Prezydenta oraz Rady Ministrów.

  1. Wiejska i instytucje rządowe zieją nienawiścią do Polaków. Zmieni się to po wyborach. Władze polskojęzyczne są największym wrogiem Polski i Polaków.

 3. napisałem skargę:

  Do:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

  Data: 13.06.2023r.

  Szanowna Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

  Niniejszym chciałbym złożyć skargę w związku z propozycjami zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi artykułu 216 ust. 5 oraz wprowadzenia art. 234a. Wyrażam moje głębokie obawy co do potencjalnych skutków tych zmian dla państwa polskiego i jego obywateli.

  Propozycja zmiany art. 216 ust. 5, która ma na celu umożliwienie nieograniczonego zadłużania Polski poza parlamentarną kontrolą, budzi duże niepokoje co do stabilności finansowej kraju. Istotne jest, aby zapewnić odpowiednią kontrolę i nadzór nad polityką fiskalną, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej. Wprowadzenie takiej zmiany bez adekwatnej parlamentarnej kontroli może prowadzić do utraty suwerenności i narażenia kraju na ryzyko utraty majątku narodowego w wyniku spłaty długów.

  Co do propozycji wprowadzenia art. 234a, która mogłaby skutkować pozbawianiem Polaków ich osobistych majątków bez odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych, jest to niezgodne z zasadami sprawiedliwości i ochrony praw jednostki. Barbarzńskie pozbawianie ludzi ich majątku na podstawie domniemań urzędników administracyjnych, bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sądowego, otwiera drzwi do potencjalnych nadużyć władzy i niesprawiedliwości. Wprowadzenie takiego zapisu stanowiłoby naruszenie fundamentalnych praw obywatelskich i mogłoby prowadzić do dyskryminacji Polaków we własnym kraju.

  Zwracam również uwagę na ryzyko nieprawnego przekazywania przejętych majątków Polaków w sposób barbarzyński obywatelom innych krajów, dotkniętym działaniami zbrojnymi. W takich przypadkach konieczne jest przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i zapewnienie, że wszelkie przekazania majątku odbywają się zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw. Ponato, srodki te mogą posłużyć zakupowi broni co może doprowadzić eskalacji konfliktu i niepotrzebnego przelewu krwi. Każdy konflikt powinien być rozwiązany w sposób pokojowy.

  Apeluję o przeprowadzenie szerokiej i otwartej debaty publicznej na temat proponowanych zmian, uwzględniając opinię społeczeństwa i ekspertów. Proces decyzyjny powinien być transparentny, odpowiedzialny i uwzględniać interesy i prawa wszystkich ludzi.

  Pozdrawiam

  Pamiętajcie że skarga musi zawierać Imie, Nazwisko, Adress, Jak nie to oleją skargę

 4. Ja wysłałem skargę emailem na kontakt@kprm.gov.pl i cc: listy@prezydent.pl :

  ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków mówi

  1. skargę można (§ 5) Skargi i wnioski mogà byç wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocà dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a tak˝e ustnie do protokołu.

  2. pamietajcie że według § 8 . 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszàcego pozostawia się bez rozpoznania.

  „Szanowna Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

  Niniejszym chciałbym złożyć skargę w związku z propozycjami zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi artykułu 216 ust. 5 oraz wprowadzenia art. 234a. Wyrażam moje głębokie obawy co do potencjalnych skutków tych zmian dla państwa polskiego i jego obywateli.

  Propozycja zmiany art. 216 ust. 5, która ma na celu umożliwienie nieograniczonego zadłużania Polski poza parlamentarną kontrolą, budzi duże niepokoje co do stabilności finansowej kraju. Istotne jest, aby zapewnić odpowiednią kontrolę i nadzór nad polityką fiskalną, aby uniknąć nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej. Wprowadzenie takiej zmiany bez adekwatnej parlamentarnej kontroli może prowadzić do utraty suwerenności i narażenia kraju na ryzyko utraty majątku narodowego w wyniku spłaty długów.

  Co do propozycji wprowadzenia art. 234a, która mogłaby skutkować pozbawianiem Polaków ich osobistych majątków bez odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych, jest to niezgodne z zasadami sprawiedliwości i ochrony praw jednostki. Barbarzńskie pozbawianie ludzi ich majątku na podstawie domniemań urzędników administracyjnych, bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sądowego, otwiera drzwi do potencjalnych nadużyć władzy i niesprawiedliwości. Wprowadzenie takiego zapisu stanowiłoby naruszenie fundamentalnych praw obywatelskich i mogłoby prowadzić do dyskryminacji Polaków we własnym kraju.

  Zwracam również uwagę na ryzyko nieprawnego przekazywania przejętych majątków Polaków w sposób barbarzyński obywatelom innych krajów, dotkniętym działaniami zbrojnymi. W takich przypadkach konieczne jest przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i zapewnienie, że wszelkie przekazania majątku odbywają się zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw. Ponato, srodki te mogą posłużyć zakupowi broni co może doprowadzić eskalacji konfliktu i niepotrzebnego przelewu krwi. Każy konflikt powinien być rozwiązany w sposób pokojowy.

  Apeluję o przeprowadzenie szerokiej i otwartej debaty publicznej na temat proponowanych zmian, uwzględniając opinię społeczeństwa i ekspertów. Proces decyzyjny powinien być transparentny, odpowiedzialny i uwzględniać interesy i prawa wszystkich ludzi.

  Pozdrawiam”

  Jeżeli po powiedzmy po miesiącu wam nie odpiszą na skargę to proponuje użyć paragrafu § 7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli żąda tego wnoszący. Należy napisać emaila do omptwierdzenie czy skarga została złożona. To podziała szybko odpiszą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *