Petycja #NIEdlaGrzesiowskiego – żądamy dymisji dra Pawła Grzesiowskiego.

Petycja NIE dla Grzesiowskiego
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Dołącz do petycji – pobierz druk z tabelką, zbierz podpisy i wyślij na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poniżej udostępniamy trzy pliki do pobrania – treść petycji, tabelę do zbierania podpisów oraz instrukcja postępowania.

Treść petycji do wglądu (nie musisz jej wysyłać – już to zrobiliśmy):

Tabela do zbierania podpisów:

Instrukcja krok po korku co trzeba zrobić:


Zapoznaj się z instrukcją wideo:

TREŚĆ PETYCJI:

Niniejszym w trybie przewidzianym przez art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.0.870 t.j.), nasza Fundacja wraz z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali się pod niniejszą petycją, zwracamy się do Pana Premiera, w oparciu o liczne kontrowersje związane z działalnością i wypowiedziami dra Pawła Grzesiowskiego, wnosimy o pilne rozpatrzenie kwestii odwołania dra Pawła Grzesiowskiego ze stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego.

UZASADNIENIE

1. Kontrowersyjne wypowiedzi i apokaliptyczne prognozy dra Pawła Grzesiowskiego.

   Dr Paweł Grzesiowski stał się znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i apokaliptycznych prognoz dotyczących pandemii COVID-19, które absolutnie nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Przykładem może być jego wypowiedź z lutego 2022 roku, w której prognozował on, że kolejna fala pandemii spowoduje miliony zgonów w Polsce. Prognozy te nie sprawdziły się, a restrykcje sanitarne związane z pandemią, zostały wkrótce potem odwołane. Takie wypowiedzi budzą obawy o zdolność dra Pawła Grzesiowskiego do trafnej oceny sytuacji epidemiologicznej i odpowiedniego reagowania na nią. Dodatkowo, dr Grzesiowski często przedstawiał swoje opinie jako niepodważalne fakty, co może prowadzić do dezinformacji i niepotrzebnej paniki w społeczeństwie. Tego rodzaju podejście nie jest zgodne z zasadami rzetelnej komunikacji w dziedzinie zdrowia publicznego.

   2. Powiązanie dra Grzesiowskiego z wielkim przemysłem farmaceutycznym.

   Dr Paweł Grzesiowski jest publicznie oskarżany o powiązania finansowe z wielkimi koncernami farmaceutycznymi, jak na przykład: Pfizer, czy Astra Zeneka, co budzi uzasadnione obawy o jego bezstronność w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących polityki zdrowotnej. Powyższe wzbudza także wątpliwości, co do jego faktycznej niezależności na tak ważnym stanowisku. W interesie publicznym leży natomiast, aby na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego znajdowała się osoba wolna od jakichkolwiek podejrzeń o stronniczość. W szczególności, stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego nie powinna zajmować osoba znana z powiązań z wielkim przemysłem farmaceutycznym, czyli tak zwaną. „Big Pharmą”.

   Wedle publicznie dostępnym informacji, dr Grzesiowski jako wykładowca otrzymywał honoraria za wykłady, warsztaty i spotkania naukowe od firm Baxter, GSK, Novartis, MSD, Aventis Pasteur, Pfizer, Wyeth i Solvay. Informacje na ten temat są dostępne publicznie, choćby pod linkiem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/MPG.0b013e31828dc35d.

   Dr Paweł Grzesiowski, jako wykładowca, otrzymywał znaczące honoraria od licznych koncernów farmaceutycznych, co może rodzić konflikt interesów. Tego rodzaju powiązania mogą wpływać na jego decyzje i zalecenia dotyczące polityki zdrowotnej, w tym rekomendacje dotyczące szczepień i leków. Taki konflikt interesów może podważyć zaufanie publiczne do działań Głównego Inspektora Sanitarnego i jego decyzji dotyczących zdrowia publicznego.

   3. Dr Grzesiowski zasiadał jako przewodniczący w Radzie Fundacji „Zdrowa Planeta”, założonej przez koncern farmaceutyczny Solvey (obecnie Abbott).

   Informacje na ten temat są publicznie dostępne, choćby za pośrednictwem danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasiadanie w Radzie Fundacji finansowanej przez koncern farmaceutyczny Abbott (wcześniej Solvey) stanowi dowód na bliskie powiązania dra Grzesiowskiego z przemysłem farmaceutycznym. Takie powiązania mogą wpływać na jego decyzje i politykę w zakresie zdrowia publicznego, prowadząc do sytuacji, w której interesy firm farmaceutycznych mogą być przez niego przedkładane nad dobro publiczne. To stawia pod znakiem zapytania jego zdolność do pełnienia roli Głównego Inspektora Sanitarnego w sposób niezależny i bezstronny.

   4. Popieranie polityki przymusowych szczepień i powszechnej segregacji sanitarnej.

   Dr Paweł Grzesiowski był zwolennikiem wprowadzenia w Rzeczpospolitej Polskiej nielegalnych przymusowych szczepień przeciwko Covid-19 dla określonych grup zawodowych, takich jak na przykład medycy, czy nauczyciele. Był również zwolennikiem wprowadzenia tak zwanych „zielonych certyfikatów” dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. „Zielone certyfikaty” miałyby umożliwiać grupie osób certyfikowanych, przebywanie w grupach powyżej pięciu osób. Obywatele bez takich certyfikatów, mieli być natomiast całkowicie wykluczeni społecznie. Proponowane przez dra Grzesiowskiego postulaty wywołały skandal oraz spotkały się z ostrą krytyką ze strony dużej części społeczeństwa. Polityka przymusowych szczepień i segregacji sanitarnej budzi poważne wątpliwości etyczne i prawne, co zauważył Sąd Najwyższy w punkcie 26 uchwały z dnia 26 kwietnia 2023 roku, pod sygnaturą III PZP 6/22. Działania urzędnika podważające podstawowy porządek prawny, mogą prowadzić do podziałów społecznych i napięć. Podejście dra Grzesiowskiego w tych kwestiach było nie tylko kontrowersyjne, ale również budzące uzasadnione obawy o naruszenie praw obywatelskich.

   5. Brak umiejętności i skuteczności w zarządzaniu zdrowiem publicznym.

   Jako Główny Inspektor Sanitarny, dr Grzesiowski powinien wykazywać się umiejętnością skutecznego zarządzania zdrowiem publicznym, a nie sianiem paniki, powielaniem teorii spiskowych i fałszywych informacji. Prognozy i działania dra Grzesiowskiego podczas pandemii COVID-19, które były niezgodne z rzeczywistymi wydarzeniami, skutecznie podważyły zaufanie publiczne do służby zdrowia. Brak umiejętności i przewidywalności w podejmowaniu decyzji przez dra Grzesiowskiego, a także jego łatwa podatność na wszelkie fałszywe informacje, może mieć katastrofalne konsekwencje dla zdrowia publicznego.

   6. Brak zaufania ze strony polskiego społeczeństwa.

   Dr Grzesiowski wielokrotnie używał języka apokaliptycznego, co mogło prowadzić do niepotrzebnego strachu i paniki w społeczeństwie. Jego przewidywania dotyczące skali zagrożenia epidemiologicznego okazały się znacznie przesadzone, co podważa jego wiarygodność jako „eksperta” do spraw zdrowia publicznego. W takich sytuacjach niezbędne jest racjonalne podejście, oparte na rzetelnych danych, które zapewni spokój i zaufanie społeczeństwa. Natomiast dr Grzesiowski kojarzony jest powszechnie jako człowiek pozbawiony tych cech. Taka osoba nie jest w stanie zdobyć zaufania ze strony społeczeństwa.

   7. Dr Paweł Grzesiowski funkcjonuje w polskiej kulturze młodzieżowej jako podkład do internetowych „memów”.

   Wystarczy wpisać w Google: „Grzesiowski mem”. To powszechne kojarzenie dra Grzesiowskiego jako osoby niezrównoważonej, obniża zaufanie społeczne do jego osoby i sprawowanego przez niego urzędu. Taka osoba nie jest w stanie zdobyć zaufania polskiego społeczeństwa. Ponadto obsadzanie stanowisk tego rodzaju osobami obniża zaufanie do rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

   8. Kontrowersje w sprawie dyscyplinarnej dr Zbigniewa Martyki.

   Dr Grzesiowski pełnił również rolę biegłego w głośnej medialnie sprawie dyscyplinarnej dra Zbigniewa Martyki, który został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za krytykę polityki sanitarnej związanej z COVID-19. Opinia biegłego dra Grzesiowskiego z zakresu immunologii, na której oparto akt oskarżenia, została odrzucona przez Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie jako całkowicie niewiarygodna, ponieważ dr Grzesiowski nie jest immunologie tylko pediatrą. Powyższe, wskazuje na brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych dra Grzesiowskiego, a także podważa jego profesjonalizm i wiarygodność. Późniejszy rozwój pandemii COVID-19 przyznał rację dr. Martyce, a nie dr. Grzesiowskiemu.

   9. Naruszenie art. 31 ust. 1-3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   Zgodnie z art. 31 ust. 1-3 Konstytucji RP, wolność jednostki podlega ochronie prawnej, a wszelkie ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane jedynie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia lub innych istotnych interesów publicznych. Powołanie osoby na wysokie stanowisko publiczne, której działania w przeszłości wzbudzały kontrowersje oraz mogą sugerować powiązania z interesami prywatnymi, rodzi istotne wątpliwości co do przestrzegania tych zasad. Cytowany przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza ponadto, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie oraz muszą być konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia lub innych istotnych interesów publicznych. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw obywatelskich. Nikogo ponadto nie wolno również zmuszać do czynienia niczego, czego prawo wyraźnie mu nie nakazuje. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje ochronę wolności jednostki oraz praworządność w działaniach organów władzy publicznej. W kontekście powołania na wysokie stanowiska publiczne takie jak Główny Inspektor Sanitarny, istotne jest, aby osoba pełniąca tę funkcję cieszyła się zaufaniem społecznym oraz działała w sposób przejrzysty i bezstronny.

   10. Naruszenie art. 68 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, państwo ma obowiązek zapewnić każdemu prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne zobowiązane są do zwalczania chorób epidemicznych. W kontekście pandemii COVID-19, efektywne zarządzanie kryzysem wymagało precyzyjnej analizy danych, rzetelnych prognoz i zgodnych z nimi działań prewencyjnych. Prognozy oraz działania dra Grzesiowskiego oparte na fake newsach i teoriach spiskowych, nie znajdowały potwierdzenia w rzeczywistości. Podważają one jego zdolność do skutecznego zarządzania kryzysem zdrowotnym. Takie postępowanie może prowadzić do katastrofalnych skutków społecznych oraz naruszenia podstawowych praw obywatelskich.

    Powołanie osoby, której działania mogą budzić wątpliwości co do jej transparentności, kompetencji oraz niezależności, może prowadzić do sytuacji, gdzie obywatele nie będą mieć pewności co do równego dostępu do rzetelnych informacji oraz równości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Osoba pełniąca funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego powinna być wiarygodnym liderem w dziedzinie zapobiegania chorobom epidemicznym oraz promowania skutecznych strategii zdrowotnych. Jeśli istnieją wątpliwości co do profesjonalizmu i obiektywizmu takiej osoby – co ma miejsce w niniejszej sytuacji – może to wpłynąć negatywnie na skuteczność działań państwa w zakresie ochrony zdrowia.

    W kontekście powołania dra Grzesiowskiego, którego działania mogą być postrzegane jako sprzyjające interesom wielkich koncernów farmaceutycznych, tak zwanej „Big Pharmy” istnieje ponadto ryzyko wprowadzania przez niego i promowania na polskim rynku preparatów szczepionkowych, których wprowadzenie nie będzie motywowane potrzebą zwalczania prawdziwych chorób, lecz doraźnymi interesami wielkich międzynarodowych koncernów.

    Podsumowując, mając na uwadze powyższe, oczekujemy, że Pan Premier, jako osoba odpowiedzialna powołanie i odwołanie z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej, podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia opinii publicznej, że osoba na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego będzie reprezentowała najwyższe standardy etyczne, kompetencyjne oraz profesjonalne.

    Dlatego żądamy zatem pilnego odwołania dra Pawła Grzesiowskiego ze stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego oraz niezwłocznego podjęcie działań w celu powołania na to stanowisko osoby, której życiorys będzie przejrzysty, a postępowanie zgodne z interesem społecznym. Nowo powołana osoba powinna cechować się nienaganną reputacją, niezależnością od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, w tym szczególnie od wielkich firm farmaceutycznych, oraz wykazywać najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Wymagamy, aby kandydat na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego posiadał szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zdrowia publicznego, co zapewni, że podejmowane przez niego decyzje będą służyły wyłącznie dobru społeczeństwa i ochronie zdrowia obywateli.

    Bądź na bieżąco!

    Zapisz się do newslettera, aby być zawsze na bieżąco z naszymi wiadomościami!

    Przeczytaj naszą politykę prywatności w celu zaznajomienia się z Twoimi prawami.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *