Alternatywa dla ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Alternatywa dla ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – opracowanie Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź Radca Prawny.

✅️ WSTĘP

„Rządowy projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk 2428) dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt i zapewnienia jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem 2016/429 oraz wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF)” – czytamy na stronie sejmowej. Projekt ten wpłynął do Sejmu w dniu 1 lipca 2022 roku, 6 października 2022 roku zastał przyjęty przez Sejm, a 4 listopada przyjęty przez Senat. W dniu 21 listopada 2022 roku ustawę podpisuje Prezydent i tym samym opublikowaną ją w Dzienniku Ustaw, pozycja 2727.

✅️ OMÓWIENIE USTAWY

Co zawiera ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (dalej „Ustawa”)?

➡️ Zgodnie z treścią art. 2 pkt 21) Ustawy „STADO to zwierzę lub grupa zwierząt tego samego gatunku i o tym samym statusie epizootycznym”;

➡️ Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) w § 4 pkt 27) „ZAKŁAD oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, Z WYJĄTKIEM: a) gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe”;

➡️ W § 4 pkt 11) tego samego Rozporządzenia czytamy: „ZWIERZĘ DOMOWE oznacza zwierzę utrzymywane z gatunku wymienionego w załączniku I, utrzymywane do prywatnych celów o charakterze niehandlowym”, czyli: pies, kot, fretka, płazy, bezkręgowce (z wyłączeniem pszczół, mięczaków należących do typu Mollusca i skorupiaków należących do podtypu Crustacea), gady, gryzonie i króliki – jeżeli ich nie spożywasz;

➡️ Powyższe oznacza, iż ustawie podlega KAŻDY posiadacz jednego lub więcej zwierząt typu: kura, kaczka, gęś, przepiórka, perliczka, struś, świnia, krowa, koza, koń, inne koniowate, wielbłądowate, jeleniowate (prawie wszystkie zwierzęta hodowlane) i każde z tych zwierząt musi mieć swój niepowtarzalny identyfikator oraz musi być wprowadzone do komputerowej bazy danych, a Wy jesteście ZAKŁADAMI i podlegacie tej ustawie;

➡️ Z powyższego względu każdy posiadacz (nie tylko właściciel) wyżej wymienionych zwierząt, ma obowiązek w określonych terminach zgłosić ten fakt Organowi, a zgłoszeniu podlega: siedziba zwierzęcia; każde zwierzę indywidualnie; warunki w jakich zwierzę bytuje; przemieszczanie zwierzęcia, w tym sprzedaż, obrót, targi; przemieszczenie świni na okres ponad 30 dni; śmierć, utylizacja; narodziny zwierzęcia; fakt posiadania jaj lęgowych; zdarzenia dotyczące zwierząt (ogniska chorobowe);

➡️ Dla przykładu w art. 44. 1. Ustawy czytamy: „Podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych: 1) zwiększenie lub zmniejszenie liczby ptaków i jaj wylęgowych w zakładzie drobiu, 2) zabicie ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu – z podaniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, których przybyło lub ubyło w zakładzie drobiu, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia ptaków lub jaj wylęgowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 2. W przypadku padnięć lub śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu podmiot prowadzący zakład drobiu zgłasza do komputerowej bazy danych łączną liczbę sztuk ptaków, których ubyło z tych przyczyn w zakładzie drobiu w okresie tygodnia”.

✅️ KARY W USTAWIE

➡️ Brak zgłoszenia powyższych informacji lub zdarzeń w terminach (7 dni, tygodnia, 30 dni, 90 dni i 9 miesięcy – w przypadku urodzenia zwierzęcia) stanowi wykroczenie i spowoduje zgodnie z treścią art. 53 i 56 Ustawy nałożenie bardzo surowych kar;

➡️ Zgodnie z art. 53 Ustawy osoby będące związkiem hodowców koniowatych za niewykonywanie obowiązków nałożonych ustawą podlegają karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Tej samej karze podlegają osoby prowadzące działalność typu: rzeźnia, gromadzenie zwierząt, organizujący targi, obrót i sprzedaż zwierząt, etc.

➡️ W projekcie o budżecie na 2023 rok (druk sejmowy numer 2653) w art. 24 wskazano, że w nadchodzącym roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 6 935,00 PLN brutto (w 2022 roku wynosi 5 922,00 PLN).

➡️ Kary trafiają na rachunek bankowy odpowiednio właściwego wojewódzkiego albo powiatowego inspektoratu weterynarii w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

➡️ Zgodnie z treścią art. 56 Ustawy, znalazło się tam aż 21 pozycji możliwych wykroczeń, i tak dla przykładu: 1) niezłożenie wniosku o nadanie NUMERU SIEDZIBIE nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do siedziby stada, 2) nie zgłoszenie do IDENTYFIKACJI, koni, owiec, kóz i świń, 3) zastąpienie środka identyfikacji bez zezwolenia u świni, 4) nie zniszczenie środka identyfikacji po śmierci zwierzęcia w sposób określony w ustawie, 5) nie zgłoszenie urodzenia: Bydło – maksymalny termin oblicza się od daty urodzenia zwierząt i nie może on przekroczyć 20 dni, ale maksymalnie 9 miesięcy, kozy i owce oraz świnie maksymalnie 9 miesięcy, natomiast kozy, owce, wielbłądowate nie później niż przed opuszczeniem stada, 6) nie zgłoszenie, że świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada, w której się urodziła, i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni oraz posiadacz dodatkowo nie oznakowuje tej świni numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której ta świnia przebywa dłużej niż 30 dni, 7) nie zgłoszenie do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, lub dokonuje tego zgłoszenia po terminie wskazanym przez ustawę (art. 26 i art. 30);

➡️ Zgodnie z art. 26 Ustawy – zgłoszenia do komputerowej bazy danych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, których obowiązek zgłoszenia do komputerowej bazy danych wynika z przepisów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia;

➡️ Zgodnie z art. 30 Ustawy – w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obszaru objętego ograniczeniami, ustanowionego zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429 oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi na podstawie rozporządzenia 2016/429, informacje o zdarzeniach dotyczących świń, z wyłączeniem urodzenia, zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia;

➡️ Zgodnie z treścią art. 56 Ustawy dalej czytamy o tym za co możemy otrzymać karę: 20) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli lub nie udzielenia osobie wykonującej czynności kontrolne w ramach tych kontroli pomocy niezbędnej przy wykonaniu tych czynności, 21) będąc obowiązanym do zidentyfikowania zwierząt, nie dokonuje tej czynności zgodnie z tym przepisem (ptaki);

➡️ Wszystkie wyżej wymienione przypadki podlegają karze grzywny w ramach postępowania w sprawach o wykroczenia, czyli karze jak na razie do 30 000,00 PLN.

✅️ PODSUMOWANIE:

➡️ Ustawa jest skrajnie niekorzystna dla Polski i Polaków, gdyż w sposób rażący narusza podstawowe prawa i wolności obywatelskie oraz w sposób niedopuszczalny ogranicza nienaruszalne prawo własności, ingerując w nie i poddając permanentnej inwigilacji Państwa.

➡️ Ustawa reguluje szybkie systemy reagowania, poprzez nakazanie likwidacji zwierząt w przypadku stwierdzenia ognisk chorób, na danym terenie lub wśród konkretnych gatunków zwierząt.

➡️ Ustawa w sposób oczywisty utrudni pozyskiwanie żywności, prowadzenie działalności oraz nakłada na posiadaczy zwierząt liczne obowiązki ewidencyjne, obarczając zaniechania rażąco wygórowanymi karami grzywny.

➡️ Ustawa NIE ZOSTAŁA wycofana, a jedynie pojawił się komunikat (NIE PRZEPIS PRAWNY) z dnia 17 lutego 2023 roku na stronie rządowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tym, że „Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (…) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym. (…) Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji. (…) Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu”. Źródło – link numer 1 w komentarzu.

✅️ ROZWIĄZANIE

Aby nie podlegać obowiązkowi rejestracji należy:

➡️ Krok 1. Wygenerować ze strony trzy pisma link numer 1 w komentarzu:

– numer 55: umowa darowizny zwierzęcia hodowlanego (w celu przekazania zwierząt osobie lub podmiotowi poza granicami Polski);

– numer 56: umowa oddania zwierzęcia hodowlanego w dzierżenie (osoba/podmiot za granicy przekazuje Tobie te zwierzęta w dzierżenie);

– numer 57: pełnomocnictwo do dysponowania zwierzęciem hodowlanym ( w celu wykonywania czynności typu sprzedaż, zamiana, krycie itp.).

Wyjaśnienie. Umowa dzierżenia zawarta po uprzednim zawarciu umowy darowizny powoduje, że osoba, która wcześniej obdarowała Obdarowanego, wykonuje w jego imieniu i na jego rzecz wszelkie czynności i sprawuje opiekę nad zwierzętami hodowlanymi. Dzierżyciel więc działa jak zwykły pełnomocnik. A więc nie jest podmiotem, od którego w żaden sposób organy mogą domagać się ewidencjonowania czy zgłaszania zwierząt, gdyż taki obowiązek ciąży wyłącznie na posiadaczach, czyli właścicielu, dzierżawcy, zastawnikowi, etc.

➡️ Krok 2. Podpisać umowy z Obdarowanym. Obdarowany powinien mieszkać poza granicami naszego kraju. Obdaruj zaufaną osobę, która nie mieszka w Polsce lub skorzystaj z pomocy Fundacji Polskie VETO, która udostępnia zaufany kontakt z podmiotem zarejestrowanym w Anglii. Kontakt z Fundacją telefoniczny pod numerem 782055515.

Koszt obsługi umów to 5,00 PLN za każde zwierzę + 17,00 PLN koszty przesyłki. W przypadku większej ilości zwierząt koszty ustalane są indywidualnie.

Fundacja nie pośredniczy w transakcjach ani nie pobiera żadnych opłat z tytułu połączenia obu stron.

➡️ Krok 3. Wysłać dokumenty do podpisu pod wskazany adres podany przez Obdarowanego. Obdarowany odsyła podpisane dokumenty Pocztexem za pobraniem.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0I0NXh5QWxiN25NNk5ENk1nRHM1OW01XzJBd3xBQ3Jtc0ttNEEyQld0eVJLZ2pJMGRIZkZZbnNPMmYzRlByVXFFWk02UXZMLXZrZVE4WEh5S3VCdFl2Z2N6dUpzZ09pdXpZOExXUW5rX19Ra0lUNXowSEdnQVlPSTJtYS0zS210WmFhc2pTZksySXBFQWxVUlpJMA&q=https%3A%2F%2Fpolskieveto.com%2Falternatywa-dla-ustawy-o-systemie-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat%2F&v=IYk_7fbBnM4

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera, aby być zawsze na bieżąco z naszymi wiadomościami!

Przeczytaj naszą politykę prywatności w celu zaznajomienia się z Twoimi prawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *